Συνεργάτες

  • Καθηγητής Γρηγόριος – Ευάγγελος Καλαβρός

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω (1978).
Μέλος του Δ.Σ.Α. & και του Δ.Σ. Φραγκφούρτης.

Εκπαίδευση

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή

Μεταπτυχιακές σπουδές
Πανεπιστήμιο Μονάχου

Πανεπιστήμιο Αμβούργου

Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης

Διεθνής Σχολή Συγκριτικού Δικαίου – Στρασβούργο

Πανεπιστήμιο Wuerzburg

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Ξένες Γλώσσες Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Συγγραφικό ‘Εργο- Δημοσιεύσεις
1 ) Σχόλιο στην Πρωτ. Αθηνών 2018/1969, ΝοΒ 18, 347-349.

2 ) «Η επιτροπεία κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» (διδ.διατριβή), 1978.

3 ) «Δίκαιο διέπον την διοίκηση αλλοτρίων», Εφ. Ελλ. Νομ. 1974, 495 επ.

4 ) «Δίκαιο διέπον το περιεχόμενο της κληρονομικής συμβάσεως (εξ αφορμής του ν.δ. 472/1974)», Εφ. Ελλ. Νομ. 1974, 871 επ.

5 ) «Το ελληνικό ι.δ.δ.», Ερμηνεία κατ’ άρθρο των Α.Κ. 4-24 στο συλλογικό έργο των Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, “Αστικός Κώδιξ”, Αθήνα 1978, σελ. 11-42.

6 ) «Ο μηχανισμός ελέγχου της νομιμότητας και απονομής δικαιοσύνης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες», σ. 1-51.

7 ) Παρατηρήσεις στην Πρωτ. Αθ. 157/81, ΝοΒ 1982, 845.

8 ) «Η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων στο κοινοτικό δίκαιο και η σχέση κοινοτικού και εθνικού κανόνα».

9 ) Το «δικαίωμα εγκατάστασης κατά τη συνθήκη της ΕΟΚ – Συμβολή στη γενική προβληματική», σελ. 1-300.

10 ) «Η συμβολή των αποφάσεων 138/79 και 139/79 του ΔΕΚ στην προβληματική της δημοκρατικής νομιμοποίησης και οικονομικοπολιτικής ταυτότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ΕΕΕυρ. Δ 1984, 127-143.

11 ) «Μερικές σκέψεις πάνω στο νέο οικογενειακό διεθνές δίκαιο», Ελλ. Δικ. 1984, 29-39.

12 ) «Η νομική φύση της κοινής δήλωσης των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 4.3.1975».

13 ) «Παραδόσεις Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου»,

- Τ.Ι. Γενικό μέρος, σ. 1-80, Αθήνα 1989.

- Τ.ΙΙ/2 Δίκαιο του ανταγωνισμού, σ. 1-146, Αθήνα 1989.

14 ) «Θεμελιώδη οικονομικά δικαιώματα και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο», σελ. 1-156.

15 ) «Κρατικός παρεμβατισμός (στην οικονομία) και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο», σελ. 1-80.

16 ) «Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συλλογή Κειμένων)», σελ. 1-860, Αθήνα 1990.

17 ) Σημείωση στην ΣΤΕ 1989 (Τμ. Δ’), ΕυΒ 1/1990, 122 επ.

18 ) «Η ιθαγένεια και κληρονομικές σχέσεις γεννηθέντος στην Δωδεκάνησο το 1900» (Γνωμοδότηση), ΕυΒ 2/1990, 163 επ.

19 ) «Η κατ’ άρθρον 54β παρ. 3 της σύμβασης του Λουγκάνο του 1988 μη

αναγνώριση και μη εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων», 2001.

20 ) «Η προσωρινή προστασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2003.

21 ) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού (σελ. 1-257), 2003.

22 ) Μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. πολλαπλής ανάκλησης (τιμ. τόμος Καθ. Παν. Καρλίδου) σελ. 213-221.

23 ) Η αρχή του σεβασμού της διαφορετικότητας στο διεθνές (δημόσιο και ιδιωτικό) δίκαιο, Dig. 2004, 244 επ.

24 ) Η οριοθέτηση της κοινοτικής αρμοδιότητας στο ευρωπαϊκό σύνταγμα ως εκδήλωση θεσμικής μεταρρύθμισης στο κοινοτικό κεκτημένο, Dig. 2004, 305 επ.

25 ) Από τον εσωτερικό στον κοινοτικό κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: η κατανομή του ρυθμικού πεδίου. Συμβολή στο τιμ. τόμο του Καθ. Απόστολου Γεωργιάδη.

26 ) Η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940 από πλευράς διεθνούς δικαίου, Dig. 2003, 344 επ.

27 ) Η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , τιμ. τόμος Καθ. Κ. Κούφα, (σελ. 1-47), 2007.

Παρούσα θέση
Kαθηγητής Ευρωπαϊκού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εκδότης της νομικής επιθεώρησης Ευρωπαϊκού Δικαίου «Ευρωπαϊκό Βήμα».

Μέλος
· Αμερικανική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου

· Association des Anciens Auditeurs de l’ Academie de le Haye (AAA)
· Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων

· Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών

· Deutscher Juristentag

· Ελληνική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Αλέξανδρος Καλαβρός

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Μέλος του Δ.Σ.Α.

Εκπαίδευση:

Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης – Νομικό Τμήμα
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομικό Τμήμα
Πανεπιστήμιο Muenster (μεταπτυχιακές σπουδές)
Διδάκτωρ Νομικής

Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά

Ειδίκευση: Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο των Επιχειρήσεων

  • Στέλλα Δανελακη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μέλος του Δ.Σ.Α. (1999).

Εκπαίδευση:

Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης Γερμανίας – Νομικό Τμήμα (Μεταπτυχιακές Σπουδές)
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Ειδίκευση: Δίκαιο της Ενέργειας, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

  • Αφροδίτη-Αικατερίνη Σιαφάκα

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2004).

Ειδίκευση:

Αστικό Δίκαιο (εμπράγματο δίκαιο, αυτοκινητικές διαφορές, διαζύγια, θέματα επιμέλειας-επικοινωνίας-διατροφής, θέματα προσβολής προσωπικότητας, μισθωτικές διαφορές, δημοσίευση διαθηκών, κληρονομητήρια, κληρονομικές διεκδικήσεις)

Διαδικασία επισφαλών απαιτήσεων, ανακοπές-αναστολές, αναγκαστική εκτέλεση

Διοικητικό Δίκαιο (αιτήσεις ακύρωσης)

Κτηματολόγιο

Εκπαίδευση:

Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών

Σεμινάρια Δικαστικής Γραφολογίας

Σεμινάρια Πολιτικής Δικονομίας, με ειδικότερο αντικείμενο «Ζητήματα Δικαίου Ιδιοκτησίας».

Σεμινάρια Πολιτικής Δικονομίας, με ειδικότερο αντικείμενο «Ειδικά Θέματα της Αναγκαστικής Εκτέλεσης».

Σεμινάρια Πολιτικής Δικονομίας, με ειδικότερο αντικείμενο «1. Συμμετοχή τρίτων στην Πολιτική Δίκη και 2. Πολιτική Δικονομία στο Εμπορικό Δίκαιο».

Σεμινάρια Πολιτικής Δικονομίας, με ειδικότερο αντικείμενο «Η διαδικασία στον Α΄ και Β΄ Βαθμό (Τακτική-Ειδικές-Εκουσία)».

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

  • Φωτεινή Ι. Κόκκορη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Εκπαίδευση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή (Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αστικό Δίκαιο)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Νομική Σχολή (Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή (Προπτυχιακές Σπουδές)

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά.

Ειδίκευση: Αστικό Δίκαιο (αυτοκίνητα, διαζύγια, διατροφές, υποθέσεις επιμελείας, προσβολής πατρότητας, σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, διαθήκες, κληρονομητήρια, προσβολές κληρονομικών δικαιωμάτων, διαταγές πληρωμής, μισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος τίτλων ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων, κτηματολόγιο, αγωγές αποζημιώσεως από αδικοπραξία, αγωγές από συμβατικές διαφορές, αγωγές προσβολής της προσωπικότητας κ.α.), Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εργατικό Δίκαιο (άκυρες απολύσεις, μισθολογικές διαφορές, συντάξεις κ.α.), Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο (εταιρικά θέματα, σύσταση και λύση εταιριών, τροποποίηση καταστατικών, αυξήσεις – μειώσεις μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου, επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια, αλληλόχρεοι λογαριασμοί, σύγχρονες συμβάσεις, franchising, leasing, factoring κ.α.), Διοικητικό Δίκαιο (προσφυγές ουσίας και ακυρωτικές διαφορές, μισθολογικές διαφορές, γνωμοδοτήσεις κ.α.), Ποινικό Δίκαιο.

  • Σοφία Θ. Ναούμ

Γεννήθηκε στην Λάρισα. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Εκπαίδευση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή (Προπτυχιακές Σπουδές)

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – πιστοποιητικό επιμόρφωσης επί του εκπαιδευτικού αντικειμένου « Law and Economics »

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά.

Ειδίκευση: Αστικό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, υποθέσεις επιμελείας, προσβολής πατρότητας, υιοθεσίες, διαθήκες, κληρονομητήρια,  διαταγές πληρωμής, μισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου, έλεγχος τίτλων ακινήτων, κ.α.), Δίκαιο των συμβάσεων και των αδικοπραξιών

Εργατικό Δίκαιο (άκυρες απολύσεις, μισθολογικές διαφορές, κ.α.),

Εμπορικό Δίκαιο (εταιρικά θέματα, ιδιωτικά συμφωνητικά, τροποποιήσεις, επιταγές, συναλλαγματικές, αλληλόχρεοι λογαριασμοί, σήματα κ.ά), Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιουσιακών δικαιωμάτων

Διοικητικό Δίκαιο (προσφυγές ουσίας και ακυρωτικές διαφορές, μισθολογικές διαφορές, κ.α.), Ποινικό Δίκαιο.